АНКЕТА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПИРДОП

                       

 

АНКЕТА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ ОТ МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

www.eufunds.bg

Този документ е съдаден по проект: BG05SFOP001-2.025-0145 „Информирано гражданско общество за изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в община Пирдоп“, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0145-С01/23.08.2022 г., Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“.